悲怀感物来,泣涕应情陨,上一句下一句_潘安诗词_北京中鼎国科教育培训学校

悲怀感物来,泣涕应情陨

出自汉朝潘安的《悼亡诗三首
原文赏析:

荏苒冬春谢,寒暑忽流易。
之子归穷泉,重壤永幽隔。
私怀谁克从,淹留亦何益。
僶俛恭朝命,回心反初役。
望庐思其人,入室想所历。
帏屏无髣髴,翰墨有馀迹。
流芳未及歇,遗挂犹在壁。
怅恍如或存,回惶忡惊惕。
如彼翰林鸟,双栖一朝只。
如彼游川鱼,比目中路析。
春风缘隙来,晨霤承檐滴。
寝息何时忘,沈忧日盈积。
庶几有时衰,庄缶犹可击。

皎皎窗中月,照我室南端。
清商应秋至,溽暑随节阑。
凛凛凉风升,始觉夏衾单。
岂曰无重纩,谁与同岁寒。
岁寒无与同,朗月何胧胧。
展转盻枕席,长簟竟床空。
床空委清尘,室虚来悲风。
独无李氏灵,髣髴覩尔容。
抚衿长叹息,不觉涕沾胸。
沾胸安能已,悲怀从中起。
寝兴目存形,遗音犹在耳。
上惭东门吴,下愧蒙庄子。
赋诗欲言志,此志难具纪。
命也可奈何,长戚自令鄙。

曜灵运天机,四节代迁逝。
凄凄朝露凝,烈烈夕风厉。
奈何悼淑俪,仪容永潜翳。
念此如昨日,谁知已卒岁。
改服从朝政,哀心寄私制。
茵帱张故房,朔望临尔祭。
尔祭讵几时,朔望忽复尽。
衾裳一毁撤,千载不复引。
亹亹朞月周,戚戚弥相愍。
悲怀感物来,泣涕应情陨
驾言陟东阜,望坟思纡轸。
徘徊墟墓间,欲去复不忍。
徘徊不忍去,徙倚步踟蹰。
落叶委埏侧,枯荄带坟隅。
孤魂独茕茕,安知灵与无。
投心遵朝命,挥涕强就车。
谁谓帝宫远,路极悲有余。

拼音解读

rěn rǎn dōng chūn xiè ,hán shǔ hū liú yì 。
zhī zǐ guī qióng quán ,zhòng rǎng yǒng yōu gé 。
sī huái shuí kè cóng ,yān liú yì hé yì 。
mǐn miǎn gōng cháo mìng ,huí xīn fǎn chū yì 。
wàng lú sī qí rén ,rù shì xiǎng suǒ lì 。
wéi píng wú fǎng fèi ,hàn mò yǒu yú jì 。
liú fāng wèi jí xiē ,yí guà yóu zài bì 。
chàng huǎng rú huò cún ,huí huáng chōng jīng tì 。
rú bǐ hàn lín niǎo ,shuāng qī yī cháo zhī 。
rú bǐ yóu chuān yú ,bǐ mù zhōng lù xī 。
chūn fēng yuán xì lái ,chén liù chéng yán dī 。
qǐn xī hé shí wàng ,shěn yōu rì yíng jī 。
shù jǐ yǒu shí shuāi ,zhuāng fǒu yóu kě jī 。

jiǎo jiǎo chuāng zhōng yuè ,zhào wǒ shì nán duān 。
qīng shāng yīng qiū zhì ,rù shǔ suí jiē lán 。
lǐn lǐn liáng fēng shēng ,shǐ jiào xià qīn dān 。
qǐ yuē wú zhòng kuàng ,shuí yǔ tóng suì hán 。
suì hán wú yǔ tóng ,lǎng yuè hé lóng lóng 。
zhǎn zhuǎn pǎn zhěn xí ,zhǎng diàn jìng chuáng kōng 。
chuáng kōng wěi qīng chén ,shì xū lái bēi fēng 。
dú wú lǐ shì líng ,fǎng fèi dǔ ěr róng 。
fǔ jīn zhǎng tàn xī ,bú jiào tì zhān xiōng 。
zhān xiōng ān néng yǐ ,bēi huái cóng zhōng qǐ 。
qǐn xìng mù cún xíng ,yí yīn yóu zài ěr 。
shàng cán dōng mén wú ,xià kuì méng zhuāng zǐ 。
fù shī yù yán zhì ,cǐ zhì nán jù jì 。
mìng yě kě nài hé ,zhǎng qī zì lìng bǐ 。

yào líng yùn tiān jī ,sì jiē dài qiān shì 。
qī qī cháo lù níng ,liè liè xī fēng lì 。
nài hé dào shū lì ,yí róng yǒng qián yì 。
niàn cǐ rú zuó rì ,shuí zhī yǐ zú suì 。
gǎi fú cóng cháo zhèng ,āi xīn jì sī zhì 。
yīn dào zhāng gù fáng ,shuò wàng lín ěr jì 。
ěr jì jù jǐ shí ,shuò wàng hū fù jìn 。
qīn shang yī huǐ chè ,qiān zǎi bú fù yǐn 。
wěi wěi qī yuè zhōu ,qī qī mí xiàng mǐn 。
bēi huái gǎn wù lái ,qì tì yīng qíng yǔn
jià yán zhì dōng fù ,wàng fén sī yū zhěn 。
pái huái xū mù jiān ,yù qù fù bú rěn 。
pái huái bú rěn qù ,xǐ yǐ bù chí chú 。
luò yè wěi shān cè ,kū gāi dài fén yú 。
gū hún dú qióng qióng ,ān zhī líng yǔ wú 。
tóu xīn zūn cháo mìng ,huī tì qiáng jiù chē 。
shuí wèi dì gōng yuǎn ,lù jí bēi yǒu yú 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

悼亡诗三首赏析

潘岳《悼亡诗》是诗人悼念亡妻杨氏的诗作,共有三首。杨氏是西晋书法家戴侯杨肇的女儿。潘岳十二岁时与她订婚,结婚之后,大约共同生活了二十四个年头。杨氏卒于公元298年(晋惠帝元康八年)…详情

作者介绍

潘安 潘安 潘安(公元247年~公元300年)即潘岳,西晋著名文学家。字安仁,汉族,河南荥阳中牟(今河南郑州中牟大潘庄)人,出生于河南巩县(今河南郑州巩义)。潘安之名始于杜甫《花底》诗“恐是潘安县,堪留卫玠车。”后世遂以潘安称焉。 …详情

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗文网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.zdgk.org/juzi/1631.html

名句类别

潘安的诗词

热门名句

热门成语