【双调】清江引_弃微名去来,原文翻译_阅读答案|拼音版_出自贯云石作品_北京中鼎国科教育培训学校

【双调】清江引_弃微名去来

作者:贯云石 朝代:元代
【双调】清江引_弃微名去来原文
弃微名去来心快哉,一笑白云外。知音三五人,痛饮何妨碍?醉袍袖舞嫌天
地窄。
 竞功名有如车下坡,惊险谁参破?昨日玉堂臣,今日遭残祸,争如我避风波
走在安乐窝。
 避风波走入安乐窝,就里乾坤大。醒了醉还醒,卧了重还卧,似这般得清闲
的谁似我? 咏梅
 南枝夜来先破蕊,泄漏春消息。偏宜雪月交,不惹蜂蝶戏,有时节暗香来梦
里。
 冰姿迥然天赋奇,独占阳和地。未曾着子时,先酿调羹味,休教画楼三弄笛。
 芳心对人娇欲说,不忍轻轻折。溪桥淡淡烟,茅舍澄澄月,包藏几多春意也。
 玉肌素洁香自生,休说精神莹!风来小院时,月华人初静,横窗好看清瘦影。 惜别
 玉人泣别声渐杳,无语伤怀抱。寂寞武陵源,细雨连芳草,都被他带将春去
了。 知足
 画堂不如安乐窝,尽了吾侪坐。闲来偃仰歌,醉后弯全卧,尽教利名人
笑我
 荣枯自天休觊图,且进怀中物。莫言李白仙,休说刘伶墓,酒不到他坟上土。
 烧香扫地门半掩,几册闲书卷。识破幻泡身,绝却功名念,高竿上再不看人
弄险。
 野花满园春昼永,客来相陪奉。草堂书千卷,月下琴三弄,子落得这些儿闲
受用。 惜别
 窗间月娥风韵煞,良夜千金价。一掬可怜情,几句临明话,小书生这歇儿难
立马。
 玉人泣别声渐哑,久立凉生袜。无处托春心,背立秋千下,被梨花月儿迤逗
煞。
 湘云楚雨归路杳,总是伤怀抱。江声搅暮涛,树影留残照,兰舟把愁都载了。
 若还与他相见时,道个真传示。不是不修书,不是无才思,绕清江卖不得天
样纸。
 闲来唱会〔清江引〕,解放愁和闷。富贵在於天,生死由乎命,且开怀与知
音谈笑饮。
 且天怀与知音谈笑饮,一曲瑶琴弄。弹出许多声,不与时人共,倚帏屏静中
心自省。
 倚帏屏静中心自省,万事皆前定。穷通各有时,聚散非骄吝,立忠诚步步前
程稳。
 立忠诚步步前程稳,勉励勤和慎。劝君且耐心,缓缓相随顺,好消息到头端
的准。 立春
 限金木水火土五字冠於每句之首,句各用春字
 金钗影摇春燕斜,木杪生春叶。水塘春始波,火候春初热,土牛儿载将春到
也。
【双调】清江引_弃微名去来拼音解读
qì wēi míng qù lái xīn kuài zāi ,yī xiào bái yún wài 。zhī yīn sān wǔ rén ,tòng yǐn hé fáng ài ?zuì páo xiù wǔ xián tiān
dì zhǎi 。
 jìng gōng míng yǒu rú chē xià pō ,jīng xiǎn shuí cān pò ?zuó rì yù táng chén ,jīn rì zāo cán huò ,zhēng rú wǒ bì fēng bō
zǒu zài ān lè wō 。
 bì fēng bō zǒu rù ān lè wō ,jiù lǐ qián kūn dà 。xǐng le zuì hái xǐng ,wò le zhòng hái wò ,sì zhè bān dé qīng xián
de shuí sì wǒ ? yǒng méi
 nán zhī yè lái xiān pò ruǐ ,xiè lòu chūn xiāo xī 。piān yí xuě yuè jiāo ,bú rě fēng dié xì ,yǒu shí jiē àn xiāng lái mèng
lǐ 。
 bīng zī jiǒng rán tiān fù qí ,dú zhàn yáng hé dì 。wèi céng zhe zǐ shí ,xiān niàng diào gēng wèi ,xiū jiāo huà lóu sān nòng dí 。
 fāng xīn duì rén jiāo yù shuō ,bú rěn qīng qīng shé 。xī qiáo dàn dàn yān ,máo shě chéng chéng yuè ,bāo cáng jǐ duō chūn yì yě 。
 yù jī sù jié xiāng zì shēng ,xiū shuō jīng shén yíng !fēng lái xiǎo yuàn shí ,yuè huá rén chū jìng ,héng chuāng hǎo kàn qīng shòu yǐng 。 xī bié
 yù rén qì bié shēng jiàn yǎo ,wú yǔ shāng huái bào 。jì mò wǔ líng yuán ,xì yǔ lián fāng cǎo ,dōu bèi tā dài jiāng chūn qù
le 。 zhī zú
 huà táng bú rú ān lè wō ,jìn le wú chái zuò 。xián lái yǎn yǎng gē ,zuì hòu wān quán wò ,jìn jiāo lì míng rén
xiào wǒ
 róng kū zì tiān xiū jì tú ,qiě jìn huái zhōng wù 。mò yán lǐ bái xiān ,xiū shuō liú líng mù ,jiǔ bú dào tā fén shàng tǔ 。
 shāo xiāng sǎo dì mén bàn yǎn ,jǐ cè xián shū juàn 。shí pò huàn pào shēn ,jué què gōng míng niàn ,gāo gān shàng zài bú kàn rén
nòng xiǎn 。
 yě huā mǎn yuán chūn zhòu yǒng ,kè lái xiàng péi fèng 。cǎo táng shū qiān juàn ,yuè xià qín sān nòng ,zǐ luò dé zhè xiē ér xián
shòu yòng 。 xī bié
 chuāng jiān yuè é fēng yùn shà ,liáng yè qiān jīn jià 。yī jū kě lián qíng ,jǐ jù lín míng huà ,xiǎo shū shēng zhè xiē ér nán
lì mǎ 。
 yù rén qì bié shēng jiàn yǎ ,jiǔ lì liáng shēng wà 。wú chù tuō chūn xīn ,bèi lì qiū qiān xià ,bèi lí huā yuè ér yǐ dòu
shà 。
 xiāng yún chǔ yǔ guī lù yǎo ,zǒng shì shāng huái bào 。jiāng shēng jiǎo mù tāo ,shù yǐng liú cán zhào ,lán zhōu bǎ chóu dōu zǎi le 。
 ruò hái yǔ tā xiàng jiàn shí ,dào gè zhēn chuán shì 。bú shì bú xiū shū ,bú shì wú cái sī ,rào qīng jiāng mài bú dé tiān
yàng zhǐ 。
 xián lái chàng huì 〔qīng jiāng yǐn 〕,jiě fàng chóu hé mèn 。fù guì zài yú tiān ,shēng sǐ yóu hū mìng ,qiě kāi huái yǔ zhī
yīn tán xiào yǐn 。
 qiě tiān huái yǔ zhī yīn tán xiào yǐn ,yī qǔ yáo qín nòng 。dàn chū xǔ duō shēng ,bú yǔ shí rén gòng ,yǐ wéi píng jìng zhōng
xīn zì shěng 。
 yǐ wéi píng jìng zhōng xīn zì shěng ,wàn shì jiē qián dìng 。qióng tōng gè yǒu shí ,jù sàn fēi jiāo lìn ,lì zhōng chéng bù bù qián
chéng wěn 。
 lì zhōng chéng bù bù qián chéng wěn ,miǎn lì qín hé shèn 。quàn jun1 qiě nài xīn ,huǎn huǎn xiàng suí shùn ,hǎo xiāo xī dào tóu duān
de zhǔn 。 lì chūn
 xiàn jīn mù shuǐ huǒ tǔ wǔ zì guàn yú měi jù zhī shǒu ,jù gè yòng chūn zì
 jīn chāi yǐng yáo chūn yàn xié ,mù miǎo shēng chūn yè 。shuǐ táng chūn shǐ bō ,huǒ hòu chūn chū rè ,tǔ niú ér zǎi jiāng chūn dào
yě 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

贯云石 贯云石 贯云石(1286~1324) 元代散曲作家。字浮岑,号成斋,疏仙,酸斋。出身高昌回鹘畏吾人贵胄,祖父阿里海涯为元朝开国大将。原名小云石海涯,因父名贯只哥,即以贯为姓。自号酸斋。初因父荫袭为两淮万户府达鲁花赤,让爵于弟,北上从姚燧学。仁宗时拜翰林侍读学士、中奉大夫,知制诰同修国史。不久称疾辞官,隐于杭州一带,改名“易服”,在钱塘卖药为生,自号“芦花道人”。今…详情

【双调】清江引_弃微名去来原文,【双调】清江引_弃微名去来翻译,【双调】清江引_弃微名去来赏析,【双调】清江引_弃微名去来拼音版,出自贯云石的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.zdgk.org/shi/59561.html

诗词类别

贯云石的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语